Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mariska Sinack Afscheidsfotografie

M.V. Aarden-Sinack handelend onder de naam Mariska Sinack Fotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73255947 en is gevestigd aan de Poolster 45 (4501 GP) te Oostburg. Mariska Sinack Afscheidsfotografie is een 2e handelsnaam van M.V. Aarden-Sinack en zal verder genoemd worden als Mariska Sinack Fotografie.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: De aanbieder van Diensten aan Opdrachtgever, hierna: Mariska Sinack Fotografie.
 6. Diensten: De Diensten die Mariska Sinack Fotografie aanbiedt, zijn het maken en bewerken van foto’s en fotorapportages en fotoalbums, met als specialisatie Afscheidsfotografie.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk Aanbod c.q. offerte aan Opdrachtgever tot leveren van Diensten door Mariska Sinack Fotografie.
 8. Werk c.q. Werken: De door Mariska Sinack Fotografie in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde foto’s, fotoreportage of fotoalbum.
 9. Afscheidsfotografie: het verzorgen van de fotografie, alsmede het opleveren van een fotoreportage en/of album omtrent uitvaarten en begrafenissen.
 10. Overeenkomst: De Overeenkomst tot Dienstverlening (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 11. Website: De Website die Mariska Sinack Afscheidsfotografie gebruikt is: www.sinackafscheidsfotografie.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Mariska Sinack Fotografie, elke Overeenkomst tussen Mariska Sinack Fotografie en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Mariska Sinack Fotografie wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mariska Sinack Fotografie aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Mariska Sinack Fotografie is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Het door Mariska Sinack Fotografie gedane Aanbod vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Mariska Sinack Fotografie is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Mariska Sinack Fotografie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Mariska Sinack Fotografie gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig (blijken te) zijn.
 4. Eventuele (op)levertermijnen in het Aanbod van Mariska Sinack Fotografie zijn te allen tijde indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mariska Sinack Fotografie nimmer tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst en annuleringsvoorwaarden

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte c.q. het aanbod heeft aanvaard door deze schriftelijk, althans via e-mail, te bevestigen.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Mariska Sinack Fotografie, zal Mariska Sinack Fotografie de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen.
 3. Mariska Sinack Fotografie is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door Mariska Sinack Fotografie zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten. Opdrachtgever zijnde een Consument is gerechtigd om de Overeenkomst tot 14 dagen voor aanvang van de Dienst kosteloos te annuleren of op te zeggen, voor zover de opzegging expliciet schriftelijk aan Mariska Sinack Fotografie geschiedt.
 6. Indien Opdrachtgever, een reeds bevestigde opdracht binnen 14 dagen tot 24 uur voor aanvang van de Dienst annuleert of opzegt, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de Overeenkomst door Mariska Sinack Fotografie is bepaald dat de Opdrachtgever tot een aantal dagen na totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst nog kosteloos kan annuleren.
 7. Annulering van de opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de Dienst is niet mogelijk, behoudens de Diensten met betrekking tot Afscheidsfotografie. Indien Opdrachtgever een opdracht tot het verzorgen van Afscheidsfotografie annuleert of opzegt binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende Dienst, is Opdrachtgever enkel de reeds door Mariska Sinack Fotografie daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals reiskosten of materiaalkosten) verschuldigd. Het een en ander behoudens expliciet anders overeengekomen afspraken.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Mariska Sinack Fotografie een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Mariska Sinack Fotografie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen, en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Mariska Sinack Fotografie ten tijde van de ontbinding Diensten heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Artikel 6 – Uitvoering dienstverlening

 1. Mariska Sinack Fotografie zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Mariska Sinack Fotografie uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Doch betreffen de door Mariska Sinack Fotografie aangegeven (op)levertermijnen nimmer fatale termijnen, behoudens expliciet anders gemaakte afspraken. Opdrachtgever is ermee bekend dat eventuele gestelde termijn flexibel zijn en oplevertermijnen kunnen afwijken van de overeengekomen datum.
 2. Bij de uitvoering van de Diensten is Mariska Sinack Fotografie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen extra of dusdanig aanvullende werkzaamheden opleveren voor Mariska Sinack Fotografie, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden, waarbij Mariska Sinack Fotografie steeds gerechtigd is van Opdrachtgever te verlangen dat voor voorgenoemde kosten een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 3. Mariska Sinack Fotografie is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Opdrachtgever heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken indien en voor zover binnen redelijke termijn na kennisgeving en voorafgaand aan de uitvoering door betreffende derde schriftelijk aan Mariska Sinack Fotografie mede gedeeld.
 4. Mariska Sinack Fotografie zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.
 5. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Mariska Sinack Fotografie, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Mariska Sinack Fotografie.

Artikel 7 – Fotografie

 1. Mariska Sinack Fotografie kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor fotografiewerkzaamheden, alsmede voor het maken van een fotoreportage en/of fotoalbum.
 2. Fotografiewerkzaamheden zijn in beginsel met inbegrip van de bewerking van de foto’s, tenzij anders overeengekomen. Indien en voor zover opdracht is gegeven tot het maken van een fotoreportage c.q. fotoalbum dient Opdrachtgever het Werk binnen 7 dagen goed- of af te keuren, alvorens Mariska Sinack Fotografie overgaat tot het afdrukken van de reportage of het album. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, worden het Werk geacht te zijn aanvaard en zal Mariska Sinack Fotografie overgaan tot het maken (laten afdrukken) van de fotoreportage of het fotoalbum.
 3. Mariska Sinack Fotografie voert de fotografiewerkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever zal Mariska Sinack Fotografie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Mariska Sinack Fotografie die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Mariska Sinack Fotografie hanteert. Mariska Sinack Fotografie heeft het recht om de inhoud van de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 6. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Mariska Sinack Fotografie genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend. Het een en ander geschiedt op basis van nacalculatie. Mariska Sinack Fotografie zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen.
 7. Mariska Sinack Fotografie kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Mariska Sinack Fotografie een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden conform artikel 6 van deze Overeenkomst.
 8. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Mariska Sinack Fotografie, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Mariska Sinack Fotografie in het Aanbod is omschreven.
 9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Mariska Sinack Fotografie waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend, met uitzondering van de rechten op Afscheidsfotografie. Mariska Sinack Fotografie kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. Doch is Mariska Sinack Fotografie nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 8 – Afscheidsfotografie

 1. Indien en voor zover daartoe de opdracht is gegeven, kan Mariska Sinack Fotografie een fotoreportage en/of fotoalbum met betrekking tot Afscheidsfotografie opleveren. Indien en voor zover opdracht is gegeven tot het maken van een fotoreportage c.q. fotoalbum dient Opdrachtgever het werk binnen een redelijke termijn goed- of af te keuren alvorens Mariska Sinack Fotografie overgaat tot het afdrukken van de reportage of het album.
 2. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het verzorgen van Afscheidsfotografie voorafgaand aan de werkzaamheden schriftelijk vast te leggen. Mariska Sinack Fotografie kan uitsluitend in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 3. Bij het verzorgen van Afscheidsfotografie zal Mariska Sinack Fotografie steeds de wensen en persoonlijke omstandigheden van Opdrachtgever respecteren. Mariska Sinack Fotografie zal de werkzaamheden uitvoeren waarbij zij gedurende de hele omvang van de opdracht integer om zal gaan met alle persoonlijke omstandigheden van Opdrachtgever die de aard van Afscheidsfotografie met zich meebrengt zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden.
 4. Mariska Sinack Fotografie zal zich te allen tijde ten volste inzetten alle persoonlijke wensen en omstandigheden van Opdrachtgever in acht te nemen om tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat te komen. Doch benadrukt Mariska Sinack Fotografie dat ook Afscheidsfotografie een uiting van creativiteit en smaak betreft. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Mariska Sinack Fotografie die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Mariska Sinack Fotografie hanteert. Mariska Sinack Fotografie heeft het recht om de inhoud van de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 5. Het auteursrecht op de fotografische werken inzake Afscheidsfotografie berust bij Mariska Sinack Fotografie, maar gaat over op Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 6. Mariska Sinack Fotografie zal de Werken met betrekking tot Afscheidsfotografie nimmer openbaren of delen met derden op wat voor manier dan ook, tenzij expliciet en schriftelijk met toestemming van Opdrachtgever anders is overeengekomen.

Artikel 9 – (Op)Levering

 1. De opleveringstermijn betreft een flexibele termijn, met als richtlijn de overeengekomen datum, tenzij expliciet anders door Mariska Sinack Fotografie bij Overeenkomst bepaald. Mariska Sinack Fotografie zal de te ontwikkelen fotoreportage en/of het te ontwikkelen fotoalbum opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Mariska Sinack Fotografie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Mariska Sinack Fotografie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Mariska Sinack Fotografie gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.
 3. Mariska Sinack Fotografie spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 4. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.
 5. Mariska Sinack Fotografie heeft het recht om alle door haar opgeleverde werken te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden, tenzij expliciet anders overeengekomen. Eveneens komt haar het recht toe om al haar werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Mariska Sinack Fotografie is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien Mariska Sinack Fotografie meer werk dient te verrichten dat zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Mariska Sinack Fotografie gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Mariska Sinack Fotografie Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de aanvullende werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken aanvullende of gewijzigde kosten kan vinden, heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het de werkzaamheden te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van de reeds uitgevoerd aanvullende of gewijzigde werkzaamheden.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen, met uitzondering van de prijzen voor Afscheidsfotografie. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief drukwerk en andere onkosten, reiskosten en verblijfkosten. Eventuele onkosten zullen in een zodanig geval worden berekend op basis van nacalculatie. Voorgenoemde bepaling geldt niet inzake de prijzen voor Afscheidsfotografie. Prijzen inzake Afscheidsfotografie betreffen een all-in prijs, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mariska Sinack Fotografie binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Mariska Sinack Fotografie gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 4. Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever een voorschot of vooruitbetaling dient te betalen, vindt betaling plaats alvorens de Dienst wordt uitgevoerd en/of de de fotoreportage wordt opgeleverd.
 5. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten en/of producten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten dan wel totstandkoming van de producten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Mariska Sinack Fotografie gerechtigd om de aanvullende kosten, na Opdrachtgever op de hoogte te stellen, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 6. Mariska Sinack Fotografie is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden Diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Mariska Sinack Fotografie kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
 7. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst voldoet, is Mariska Sinack Fotografie gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door Mariska Sinack Fotografie gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Mariska Sinack Fotografie zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Mariska Sinack Fotografie meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze hogere kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Garanties

 1. Mariska Sinack Fotografie voert de Diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Mariska Sinack Fotografie in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Mariska Sinack Fotografie gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Mariska Sinack Fotografie gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien enig Werk ondeugdelijk blijkt, heeft Opdrachtgever slechts recht op restitutie ter hoogte van het reeds betaalde bedrag tot maximaal de orderwaarde en geen recht op een aanvullende schadevergoeding.
 4. Opdrachtgever dient een door haar geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Mariska Sinack Fotografie te melden op een wijze dat Mariska Sinack Fotografie in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Mariska Sinack Fotografie een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Mariska Sinack Fotografie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Mariska Sinack Fotografie de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan mariska@sinackafscheidsfotografie.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Mariska Sinack Fotografie verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Mariska Sinack Fotografie tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Mariska Sinack Fotografie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Mariska Sinack Fotografie levert alle Werken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Mariska Sinack Fotografie heeft voldaan.
 2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de aangekochte Werken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Mariska Sinack Fotografie worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Mariska Sinack Fotografie heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur, zaken en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichting(en) heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Mariska Sinack Fotografie gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Mariska Sinack Fotografie is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Mariska Sinack Fotografie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Mariska Sinack Fotografie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Mariska Sinack Fotografie wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Mariska Sinack Fotografie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Mariska Sinack Fotografie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Mariska Sinack Fotografie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder een overmachtssituatie worden tevens verstaan de weersomstandigheden gedurende en op de locatie van de opdracht waar Mariska Sinack Fotografie haar werkzaamheden (op verzoek van Opdrachtgever) dient uit te voeren indien en voor zover deze weersomstandigheden naar inzicht van Mariska Sinack Fotografie een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst verhinderen of enigszins beperken in de ruimste zin van het woord. Mariska Sinack Fotografie en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde een nieuwe afspraak te maken.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Mariska Sinack Fotografie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Mariska Sinack Fotografie, is Mariska Sinack Fotografie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Mariska Sinack Fotografie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Mariska Sinack Fotografie deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Mariska Sinack Fotografie in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van Diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Mariska Sinack Fotografie leidt tot aansprakelijkheid van Mariska Sinack Fotografie, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Mariska Sinack Fotografie. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Mariska Sinack Fotografie maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Mariska Sinack Fotografie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Mariska Sinack Fotografie geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen, gevolgschade, vertragingsschade en renteschade, met uitzondering van opzet of grove schuld.
 4. Mariska Sinack Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Mariska Sinack Fotografie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mariska Sinack Fotografie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Mariska Sinack Fotografie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Mariska Sinack Fotografie geleverde Diensten en de door haar opgeleverde Werken.
 7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mariska Sinack Fotografie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mariska Sinack Fotografie binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert, behoudens de aanwezigheid van opzet of grove schuld.
 8. De aansprakelijkheid van Mariska Sinack Fotografie eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten Afscheidsfotografie

 1. Mariska Sinack Fotografie en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Mariska Sinack Fotografie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Mariska Sinack Fotografie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Mariska Sinack Fotografie niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Mariska Sinack Fotografie en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Mariska Sinack Fotografie mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden
 5. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. Mariska Sinack Fotografie en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Mariska Sinack Fotografie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Mariska Sinack Fotografie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Mariska Sinack Fotografie niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Mariska Sinack Fotografie en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Mariska Sinack Fotografie mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden
 5. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Mariska Sinack Fotografie verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden, is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Mariska Sinack Fotografie van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Mariska Sinack Fotografie voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en afbeeldingen die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mariska Sinack Fotografie verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Mariska Sinack Fotografie of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via mariska@sinackafscheidsfotografie.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mariska Sinack Fotografie de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Mariska Sinack Fotografie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Mariska Sinack Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Mariska Sinack Fotografie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Mariska Sinack Fotografie en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Locatie Middelburg, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere rechter als absoluut en relatief bevoegd aanwijzen bevoegde rechter aanwijzen.

Oostburg, 14 augustus 2019